تبلیغات
انجام پایان نامه های گردشگری

 انجام پایان نامه های گردشگری

» گردشگری الکترونیک و تاثیر رسانه ها ( سه شنبه 23 خرداد 1396 )
» انجام پایان نامه های گردشگری با بهترین کیفیت توسط گروه TourismProject ( دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 )
» گردشگری و غذا ( چهارشنبه 6 اردیبهشت 1396 )
» انجام پایان نامه ها و پروژه های دانشجویی توریسم و جغرافیا ( سه شنبه 29 فروردین 1396 )
» جزوات آموزشی و منابع دکتری گردشگری ( شنبه 9 بهمن 1395 )
» تسهیلات و امکانات توریسم ( سه شنبه 7 دی 1395 )
» تعاریف انگاره‌ی مقصد ( شنبه 20 آذر 1395 )
» طرح توجیهی اماکن گردشگری ( یکشنبه 30 آبان 1395 )
» اقتصاد سبز در گردشگری ( پنجشنبه 13 آبان 1395 )
» انجام پایان نامه های گردشگری و جغرافیا با بهترین قیمت ها ( سه شنبه 11 آبان 1395 )
» دریای خزر و توریسم دریایی ( یکشنبه 9 آبان 1395 )
» انجام پایان نامه های ترم ۹۵۱ ( سه شنبه 4 آبان 1395 )
» روایی و پایایی پرسشنامه ( شنبه 1 آبان 1395 )
» انجام پایان نامه گردشگری ( دوشنبه 26 مهر 1395 )
» موضوعات پایان نامه های گردشگری ( چهارشنبه 10 شهریور 1395 )
» برندسازی و ارزش ویژه برند ( پنجشنبه 13 خرداد 1395 )
» مراحل انجام پایان نامه ها در Tourism Project ( جمعه 10 اردیبهشت 1395 )
» تعریف گردشگری سلامت و توریسم درمانی ( یکشنبه 5 اردیبهشت 1395 )
» اگروتوریسم رهیافتی جهت توسعه‌ی اقتصاد ( یکشنبه 22 فروردین 1395 )
» تکنیک و نرم افزار تاپسیس ( یکشنبه 2 اسفند 1394 )
تبلیغات

تحلیل عاملی اکتشافی

نویسنده: ص الف سه شنبه 2 مهر 1392

تحلیل عاملی به مجموعه ای از فنون و آماری اشاره می کند که هدف مشترک آن ها کاهش تعداد متغیرهاست. تحلیل عاملی به سبب نیرومندی، ظرافت و نزدیکی آن به هسته علمی، ملکه ی روش های تحلیل عاملی نامیده می شود. به همین دلیل در تحقیقات علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، اقتصاد و سیاست کاربرد وسیع و گسترده ای دارد.

تحلیل عاملی یک تکنیک چند متغیری است که به منظور پی بردن به متغیرهای زیربنایی یک پدیده یا تلخیص مجموعه ای از داده ها مورد استفاده قرار می گیرد. داده های اولیه برای تحلیل عاملی داده های حاصل از ماتریس همبستگی بین متغیرهاست. در تحلیل عاملی متغیرهای وابسته از قبل تععین شده ای وجود ندارد؛ بلکه مجموعه ای از متغیرهاست که با یکدیگر همبستگی دارند.تحلیل عاملی معمولا با دو رویکرد اکتشافی و تاییدی به کار می رود.

تمایز اساسی بین تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی در آزمون فرضیه هاست. تحلیل عاملی اکتشافی روشی برای بررسی ساختار یک مجموعه از داده ها در مواردی است که پژوهشگر از قبل مدل خاصی را در مورد چگونگی روابط آن ها پیش بینی و در نظر نگرفته است در صورتی که در تحلیل عاملی تاییدی محقق یک فرضیه خاصی دارد که می خواهد درستی آن را مورد آزمون قرار دهد. در این روش بر اساس مطالعات قبلی یا طبق یک نظریه خاص برای متغیرها روابطی فرض می شود آنگاه برای تعیین بر ارزش هرچه دقیق تر بارهای ماتریس هدف، تحلیل عاملی تاییدی انجام می گیرد.در روش های تحلیل عاملی در اغلب موارد به دلیل تعداد انبوه متعیرها از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده می شود. تحلیل عاملی اکتشافی به صورت های گوناگونی انجام می شود که تحلیل به روش مولفه های اصلی مرسوم ترین روش است. در روش مولفه های اصلی متغیرها به عنوان مولفه هایی در نظر گرفته می شوند که می توان آن ها را عامل نامید.

در تحلیل عوامل به روش مولفه های اصلی، کل واریانس تبیین می شود و عوامل به ترتیب اهمیت یعنی بر پایه میزان واریانسی که تبیینسیر همبستگی درونی مجموعه ی واحدی از متغیرها می کنند، استخراج می شوند(فراهانی و عریضی،1384: 160 و 161)؛ بنابر این تحلیل عاملی با ماتریس های ضریب همبستگی سروکار دارد. این روش با توصیف و تفسیر همبستگی درونی مجموعه ی واحدی از متغیرها درصدد کاهش متغیرهای اصلی به چند متغیر زیربنایی است که در اصطلاح به آن ها عامل می گویند. در حقیقت تحلیل عاملی در پی کاهش متغیرها و شناسایی ساختار متغیرهاست که طی مراحل مشخص و معینی انجام می گیرد تا پژوهشگر بتواند تعداد زیادی متغیر را با چند  مفهوم زیربنایی توصیف و تبیین نماید.


تحلیل عاملی به ترتیب طی چند مرحله انجام می شود. ابتدا جدول ماتریس همبستگی بین متغیرها تهیه می شود. این ماتریس میزان همبستگی متغیرها را با یکدیگر مشخص می کند و بدیهی است که همبستگی هر متغیر با خودش همبستگی کاملی است با شاخص 1+ مشخص می گردد. در مرحه دوم عامل ها استخراج و میزان اشتراکات نشان می دهد که چند درصد از واریانس هر متغیر، واریانس «عامل مشترک» است. در مرحله سوم عوامل استخراج شده مورد چرخش قرار می گیرد تا ساختار متغیرها ساده تر گشته و دقیقا معلوم شود که کدام متغیرها با کدام تحلیل و تفسیر محقق قرار می گیرند.

در تحلیل عاملی اصطلاحات عمده ای وجود دارد. منظور از « بار عاملی» این است که هر متغیری تا چه حد با عامل شناسایی شده همبستگی و ارتباط دارد. هر چه این میزان همبستگی بیشتر باشد، این متغیر بار عاملی بیشتری را نشان می دهد.میزان این همبستگی بین 0 تا 1± خواهد بود.« مقدار ویژه» واریانس تبیین شده به وسیله مجموعه ی متغیرهای یک عامل است. به عبارت بهتر این عامل چقدر از کل واریانس را توضیح می دهد. بنابر این به مجموع مجذور بارهای عاملی « مقدار ویژه» می گویند. « چرخش واریماکس » یک روش دوران متعامد ( ناهمبسته ) است که ساختار عاملی را از طریق حداکثر سازی واریانس یک ستون، ماتریس الگو را ساده تر می سازد. « وزن عاملی » وزن هایی است که به متغیرهای زیرمجموعه یک عامل داده می شود تا نمره عامل محاسبه می شود. « نمره عاملی » یک نتیجه فرعی از تحلیل عاملی است.

اجرای این روش تحلیل نیازمند پیش فرض هایی اساسی است. تحلیل عاملی مستلزم یک ماتریس همبستگی مناسب، حجم گروه نمونه کافی، وجود ارتباط، استقلال اندازه ها و با معنی بودن ماتریس همبستگی است. از بین این پیش فرض ها معنی دار بودن ماتریس همبستگی و کافی بودن نمونه از اهمیت زیادی برخوردار است.صاحب نظران علم آمار برای معنی دار بودن کاتریس همبستگی از « آزمون بارتلت» و برای کافی بودن حجم نمونه از آزمون « آزمون KMO » استفاده می کنند.

آزمون بارتلت کفایت حداقل ارتباط لازم بین متغیرها را آزمون می کند در این آزمون چنانچه فرضیه صفر رد شود، داده ها برای تحلیل عاملی مناسب است. آزمون KMO شاخص کفایت حجم نمونه را مشخص می کند.

چنانچه مقدار KMO بزرگتر از 9/ . باشد نمونه عالی، در دامنه 8/ . شایسته، در دامنه 7/ . خوب، در دامنه 6/ . متوسط و در دامنه 5/ . ضعیف و کمتر از آن غیرقابل  قبول است.

آزمون بارتلت این فرضیه را آزمون می کند که همبستگی بین متغیرها صفر است(بین متغیرها همبستگی وجود ندارد) رد این فرضیه، نشانگر این است که حداقل شرایط برای تحلیل عاملی وجود دارد.برچسب ها : پایان نامه جهانگردی , پایان نامه گردشگری , پایان نامه توریسم , توریسم , گردشگری , جهانگردی , برنامه ریزی توریسم , برنامه ریزی گردشگری , برنامه ریزی جهانگردی , مدیریت جهانگردی , مدیریت گردشگری , گردشگری منطقه ای , جغرافیا و برنامه ریزی توریسم , مقاله توریسم , مقاله جهاگردی , مقاله گردشگری , جغرافیا , جغرافیا و برنامه ریزی روستایی , جغرافیا و برنامه ریزی شهری , جغرافیا و اقلیم , جغرافیای سیاسی , گردشگری شهری , گردشگری روستایی , اکوتوریسم , بازاریابی گردشگری , بازاریابی توریسم , بازاریابی جهانگردی , خرید پروژه های دانشگاهی گردشگری , فروش پایان نامه برنامه ریزی توریسم , مهمان نوازی و توریسم , انجام پروپزال , پروپزال , پروپوزال كارشناسی ارشد , سایتهای مرتبط با توریسم , سایتهای مرتبط با گردشگری , سایتهای مرتبط با جهانگردی , مقاله رایگان , توریسم اسلامی , گردشگری نوین , گردشگری الکترونیک , گردشگری مجازی , tourism , حقوق گردشگران , گردشگران مسلمان , چکیده پایان نامه , موضوع پایان نامه , دریافت چکیده پایان نامه , دریافت چکیده , ویرایش پایان نامه , مشاوره برای پایان نامه , مشاوره پایان نامه , گردشگری سلامت , گردشگری پزشکی , گردشگری درمانی , گردشگری تندرستی , چکیده مقالات , چکیده مقاله , wellness tourism , health tourism , medical tourism , curative tourism , پروژه کارشناسی , پروژه کارشناسی ارشد , پایان نامه کارشناسی , پایان نامه کارشناسی ارشد , انجام پایان نامه ارشد , پایان نامه ارشد , انجام پایان نامه کارشناسی ارشد , پایان نامه , انجام پایان نامه , انجام پروزه , انجام پروژه GIS , انجام پروژه SPSS , GIS , SPSS , انجام پایان نامه مدیریت جهانگردی , انجام پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی توریسم , انجام پروژه مدیریت جهانگردی , انجام پروژه جغرافیا و برنامه ریزی توریسم , انجام پایان نامه جغرافیا , انجام پروژه جغرافیا , انجام پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری , انجام پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی , انجام پروژه جغرافیا و برنامه ریزی شهری , امجام پروژه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی , پرسشنامه , تهیه پرسشنامه , پرسشنامه برای پایان نامه , پایان نامه گردشگری مذهبی , پروژه گردشگری مذهبی , پایان نامه گردشگری شهری , پروژه گردشگری شهری , فروش پایان نامه توریسم , خرید پایان نامه توریسم , پروژه جغرافیا , تحلیل عاملی , تحلیل عاملی اکتشافی , عاملی اکتشافی ,

ادامه مطلب ... نظرات :


صفحات جانبی
نویسندگان
کلمات کلیدی
گردشگری و اقتصاد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم پایان نامه ارشد فروش پایان نامه برنامه ریزی توریسم برنامه ریزی جهانگردی جهانگردی آب و توریسم گردشگری نوین اکوتوریسم جغرافیا توسعه گردشگری جایگاه صنعت گردشگری در اقتصاد پروژه و پایان نامه جهانگردی و توریسم و گردشگری خرید پروژه های دانشگاهی گردشگری پایان نامه ارشد جغرافیا توریسم پایان نامه مدیریت جهانگردی برنامه ریزی گردشگری نرم افزار تاپسیس جغرافیا و گردشگری پروژه گردشگری اقتصاد گردشگری پایان نامه توریسم تاپسیس تکنیک تاپسیس آب پایان نامه توریسم و گردشگری و جهانگردی پروژه دانشجویی topsis پایان نامه ارشد توریسم پروپزال توریسم بازاریابی گردشگری مدیریت گردشگری گردشگری رویدادها گردشگری برنامه ریزی توریسم پروپوزال مقاله گردشگری مفاهیم گردشگری مهمان نوازی و توریسم پایان نامه پایان نامه گردشگری پروژه تاپسیس پرپوزال پایان نامه جغرافیا ÷ایان نامه انجام پایان نامه مدیریت جهانگردی پایان نامه جهانگردی اقتصاد سبز

آمار بازدید

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :

    بروزرسانی :

درباره ما

انجام پروژه های دانشجویی در مقطع كارشناسی و كارشناسی ارشد رشته های مدیریت جهانگردی،جغرافیا و برنامه ریزی توریسم،برنامه ریزی توریسم -گردشگری منطقه ای،جغرافیا و برنامه ریزی روستایی،جغرافیا و برنامه ریزی شهری،جغرافیا و اقلیم،جغرافیای سیاسی،جغرافیا و ....
با قیمت توافقی و در اسرع وقت

تماس با ما:
09376340204
E-MAIL : TOURISM.PROJECT@YAHOO.COM

    ایجاد کننده وبلاگ : ص الف


تبلیغات
  • طراحی قالب توسط پارس تولز
  • ParsTools.Com
.CopyRight © 2010 - 2011 tourismproject Group , All Rights Reserved ©