تبلیغات
انجام پایان نامه های گردشگری

 انجام پایان نامه های گردشگری

» گردشگری الکترونیک و تاثیر رسانه ها ( سه شنبه 23 خرداد 1396 )
» انجام پایان نامه های گردشگری با بهترین کیفیت توسط گروه TourismProject ( دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 )
» گردشگری و غذا ( چهارشنبه 6 اردیبهشت 1396 )
» انجام پایان نامه ها و پروژه های دانشجویی توریسم و جغرافیا ( سه شنبه 29 فروردین 1396 )
» جزوات آموزشی و منابع دکتری گردشگری ( شنبه 9 بهمن 1395 )
» تسهیلات و امکانات توریسم ( سه شنبه 7 دی 1395 )
» تعاریف انگاره‌ی مقصد ( شنبه 20 آذر 1395 )
» طرح توجیهی اماکن گردشگری ( یکشنبه 30 آبان 1395 )
» اقتصاد سبز در گردشگری ( پنجشنبه 13 آبان 1395 )
» انجام پایان نامه های گردشگری و جغرافیا با بهترین قیمت ها ( سه شنبه 11 آبان 1395 )
» دریای خزر و توریسم دریایی ( یکشنبه 9 آبان 1395 )
» انجام پایان نامه های ترم ۹۵۱ ( سه شنبه 4 آبان 1395 )
» روایی و پایایی پرسشنامه ( شنبه 1 آبان 1395 )
» انجام پایان نامه گردشگری ( دوشنبه 26 مهر 1395 )
» موضوعات پایان نامه های گردشگری ( چهارشنبه 10 شهریور 1395 )
» برندسازی و ارزش ویژه برند ( پنجشنبه 13 خرداد 1395 )
» مراحل انجام پایان نامه ها در Tourism Project ( جمعه 10 اردیبهشت 1395 )
» تعریف گردشگری سلامت و توریسم درمانی ( یکشنبه 5 اردیبهشت 1395 )
» اگروتوریسم رهیافتی جهت توسعه‌ی اقتصاد ( یکشنبه 22 فروردین 1395 )
» تکنیک و نرم افزار تاپسیس ( یکشنبه 2 اسفند 1394 )
تبلیغات

مدل سوات (SWOT)

1- زمینه

این روش در نگرش اختیار راهبردی بهترین استراتژی برای تحلیل و هدایت محیط است . تکنیک مزبور تأکیدی عمده بر محتوای استراتژی داشته بر تعیین موقعیت یا موضع استراتژیک پدیده در محیط رقابتی پدیده متمرکز می باشد و با روشهای عقلایی و شهودی در حهت فراهم آوری مهم ترین موقعیت استراتژیک ممکن برای پدیده تلاش می نماید .

تکنیک سوات نخست در عرصه مدیریت صنعتی کاربرد داشته که می توان از تصمیم گیری های شرکت فولکس با استفاده از این تکنیک (اوایل دهه1970) نام برد . بعدها این تکنیک در برنامه ریزی منطقه ای بکار رفته و نیز مدتی است که در عرصه برنامه ریزی و طراحی شهری نیز وارد شده و قابلیت بالایی برای تجزیه و تحلیل بررسی ها و استخراج راهبردهای واقعی از    خود نشان داده است. 

2- مبانی و اصول

این تکنیک بر این اصل استوار است که هر پدیده در یک محیطرقابتی تحت تأثیر شرایط درونی خود و شرایط محیطی یا بیرونی قرار دارد. این شرایط به دودسته شرایط بیرونی کلان که تأثیرات غیر مستقیمی خواهند گذارد و شرایط درونی خرد که تأثیرات مستقیم بر پدیده می گذارد ، قابل  فکیک است . شرایط درونی در ارتباط با وضعیت و ماهیت پدیده مربوط می شود و در دوحالت مورد بررسی می شود. حالت اول مشتمل بر نقاط قوت درونی (strengths) و حالت دوم نیز شامل نقاط ضعف (weaknesses) پدیده می باشد . شرایط بیرونی یا محیطی ، نیروها یا شرایطی هستند که از سیستم های بیرونی پدیده بر آن تأثیر گذارده و معمولاً نیز خارج از کنترل مدیریت پدیده می باشند. حالت اول فرصتهای بیرونی و حالت دوم نیز شامل تهدیدات بیرونی است . کارکرد این تکنیک بر دوفرض اصلی   ذیل استوار است :

1- هر پدیده دارای یک نظم درونی است که با نظام و محیط پیرامونی خود در تقابل می باشد(اصل پویایی پدیده) . براساس این فرض ، پدیده مورد نظر همواره برای توسعه خویش با همتایان خود در بطن محیط درونی وارد رقابت می گردد .

2- هر پدیده از نقات قوت خویش برای بهره مندی از فرصت های موجود در محیط بیرونی ، استفاده می نماید .

اتکاء این تکنیک به استفاده از ساختار جدول مخصوص به خود این امکان را می دهد که دسته بندی سیستماتیکی ایجاد شده و براساس آن در  مراحل بعدی برنامه ریزی ، مجموعه راهبردهای ممکن و مورد نیاز استخراج شود .

 
3-فرآیند بکارگیری روش

کاربرد این روش با توجه به مبانی مفروض آن مشتمل بر سه مرحله است :

3-1 مرحله اول

در این مرحله ، با توجه به مطالعات موضعی پایه ، بایستی نتایج را در قالب عوامل درونی  ( نقاط قوت و ضعف ) و عوامل بیرونی (فرصتها و تهدیدات) استخراج و تدوین نمود. نتایج مزبور به صورت جملات خبری کامل روشن در قاب جدول شماره یک ارائه می شود.

3-2- مرحله دوم

پس از تکمیل جدول شماره یک برای تمامی موضوعات کلان که خود شامل موضوعات و زمینه های خرد تبعی باشد ، عوامل درونی و بیرونی بسیاری استخراج می شود که این تعدد و تنوع پیچیدگی ها و مشکلات را به وجود می آورد. بدین معنی که در هر یک از موضوعات کلان و خرد تعداد زیادی عناصر و عوامل شناسایی می شود که بکارگیری و استفاده مناسب از همه آنها در تدوین و استخراج راهبردها اگر چه ناممکن نیست ، ولی مشکلات پیچیده ای را در مرحله عمل ایجاد می نماید . از این رو به منظور تسریع در کار و حداکثر دقت ممکن (متاسب با رویکرد استراتژیک)نخست بایستی معیارهای ارزیابی و اولویت بندی هناصر و عوامل مندرج در جدول شماره یک تدوین شود و آنگاه مطابق با نتایج اولویت بندی ،عناصر و عوامل با اهمیت و استراتژیک انتخاب و یکبار دیگر در قالب جدول شماره یک به صورت چکیده تر و کاربردی ارائه شوند .

3-3- مرحله سوم

در مرحله سوم با هدف استخراج مجموعه راهبردهای ممکن ارائه تعریف و ایجاد ارتباطات جدید بین زمینه های تحلیلی خرد ضروری است. برای استخراج راهبردهای ممکن از یک ماتریس که از تقابل و تعامل عوامل درونی و بیرونی شکل می یابد ، استفاده می شود. این ماتریس به شکل جدول شماره دو خواهد بود . در تکمیل ماتریس مزبور با تکیه بر فروض اصلی روش ، راهبردها و استراتژی هایی اتخاذ خواهد شد که : یک ، بر توانمندی ها استوار باشد . دو ، از مزایای ناشی از فرصتها و موقعیت ها بهره جوید وسه ، بر ضعفها فایق آید و چهار ، تهدیدات را به حداقل مlکن برساند. به منظور درک ساده تر از آخرین مرحله(مهمترین مرحله) کاربرد این روش ، خواص هر یک از مجموعه های راهبردی چهارگانه مندرج در جدول شماره دو و نمودار شماره یک تشریح  می شوند :

مجموعه راهبردی (so)

این مجموعه از تقابل نقاط قوت و فرصتها به وجود آمده و عناصر راهبردی منتج از آن ، تعقیب کننده دومین فرض اساسی روش است. بدین ترتیب این مجموعه راهبردی کمک می نماید تا پدیده مورد مطالعه از نقات قوت خود در جهت بهره مندی هر چه بیشتر از فرصت های مهیا شده اش از سوی محیط خارجی استفاده نماید و به این شکل توانمندی ها و فرصتهایش را به حداکثر برساند. بدین ترتیب و به تعبیری دیگر مفهوم حداکثر حداکثرسازی هر  دوعامل مدنظر است.

مجموعه راهبردی (ST)

این مجموعه از تقابل نقاط قوت درونی و تهدیدات بیرونی شکل می یابد. هر پدیده پویایی بطور طبیعی سعی دارد که از نقاط قوت درونی خود جهت مقابله ، کاهش و یا حتی رفع تهدیدات محیط خارجی استفاده نماید . عناصر راهبردی این مجموعه تأکید بر توانایی های درونی و ارتقاء ظرفیتهای آن ، در کاهش و حذف تهدیدات خارجی و بیرونی ، یاری می نماید . به این ترتیب در این مجموعه بر مبنای حداکثرسازی نقاط قوت درونی به و حداقل رساندن تهدیدات خارجی ، راهبردهای ممکن استخراج می شود که عمدتاً استراتژی های توسعه ای مبتنی بر ساماندهی وضع موجود برای این مجموعه توصیه می شوند .  

مجموعه راهبردی (WO)

این مجموعه از تقابل نقاط ضعف درونی و فرصتهای به وجود می آید . از دیدگاه این مجموعه  می توان این فرض را تبیین نمود که پدیده ، با کاستن از محدودیتها و نارسا یی های داخلی اش به دنبال افزایش بهره مندی اش از فرصتهای موجود و پیشنهادی از سوی محیط بیرونی است. دراینجا راهبردهای مطرح شده امکانات مذکور را در اختیار پدیده قرار می دهند. بدین معنی که با توجه به محوریت به حداقل رساندن نقاط ضعف درونی و استفاده از فرصتهای محیط خارجی در جهت منافع پدیده ، توصیه می شود از استراتژی های ترمیمی و حفاظتی استفاده شود.

مجموعه راهبردی (WT)

این مجموعه نیز از تقابل و تعامل نقاط ضعف و تهدیدات شکل می یابد. ویژگی این دسته از راهبردها دوجانبه است ، بدین معنی که این راهبردها تلاش دارند که منابع موجود (انسانی- طبیعی، تکنولوژیکی و ساختاری ) را به شکلی تخصیص دهند که به طور همزمان هم باعث کاهش نارساییها و موانع درونی توسعه پدیده گردیده و هم از میزان تهدیدات و خطرات موجود در محیط بیرونی کاسته شود. بنابراین ، تدوین این دسته از راهبردها باید با دقت و خلاقیت بیشتری همراه بوده و به نکات بسیار دقیق تر و عمیق تری از تحلیل های پشتیبان متکی باشد . بنابراین محوریت به حدااقل رسانی هر دو عنصر درونی و بیرونی تأکید شده و توصیه می شود از استراتژی های ترمیمی ، حفاظتی و تغییری استفاده شود .

 

 

 

 
برچسب ها : جغرافیا و برنامه ریزی توریسم , پایان نامه ارشد توریسم , پایان نامه , پروژه و پایان نامه جهانگردی و توریسم و گردشگری , انواع توریسم , swot , سوات ,

ادامه مطلب ... نظرات :


صفحات جانبی
نویسندگان
کلمات کلیدی
جغرافیا و برنامه ریزی توریسم پایان نامه جغرافیا پروژه گردشگری پایان نامه توریسم فروش پایان نامه برنامه ریزی توریسم نرم افزار تاپسیس پایان نامه مدیریت جهانگردی پروپزال بازاریابی گردشگری پایان نامه ارشد پایان نامه گردشگری جغرافیا برنامه ریزی جهانگردی گردشگری رویدادها ÷ایان نامه پایان نامه توسعه گردشگری گردشگری و اقتصاد مدیریت جهانگردی پروژه و پایان نامه جهانگردی و توریسم و گردشگری توریسم گردشگری نوین مقاله گردشگری پروژه تاپسیس پروپوزال جهانگردی جغرافیا و گردشگری پایان نامه ارشد توریسم اکوتوریسم تاپسیس برنامه ریزی گردشگری topsis پایان نامه توریسم و گردشگری و جهانگردی پروژه دانشجویی آب و توریسم پایان نامه ارشد جغرافیا توریسم تکنیک تاپسیس پرپوزال خرید پروژه های دانشگاهی گردشگری آب مهمان نوازی و توریسم مفاهیم گردشگری اقتصاد گردشگری پایان نامه جهانگردی جایگاه صنعت گردشگری در اقتصاد برنامه ریزی توریسم انجام پایان نامه مدیریت گردشگری اقتصاد سبز گردشگری

آمار بازدید

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :

    بروزرسانی :

درباره ما

انجام پروژه های دانشجویی در مقطع كارشناسی و كارشناسی ارشد رشته های مدیریت جهانگردی،جغرافیا و برنامه ریزی توریسم،برنامه ریزی توریسم -گردشگری منطقه ای،جغرافیا و برنامه ریزی روستایی،جغرافیا و برنامه ریزی شهری،جغرافیا و اقلیم،جغرافیای سیاسی،جغرافیا و ....
با قیمت توافقی و در اسرع وقت

تماس با ما:
09376340204
E-MAIL : TOURISM.PROJECT@YAHOO.COM

    ایجاد کننده وبلاگ : ص الف


تبلیغات
  • طراحی قالب توسط پارس تولز
  • ParsTools.Com
.CopyRight © 2010 - 2011 tourismproject Group , All Rights Reserved ©